Kvalitet & Miljö

Kvalitetspolicy

• Vi ska uppfylla kundens behov och förväntningar på varje uppdrag eller produkt beträffande avtalat innehåll och leveranstid.
• Vi arbetar alltid enligt projektanpassad kvalitets-, arbets- och miljöplan för konsult och ventilationsentreprenörsåtagande.
• Vi arbetar alltid med kontroll- och -avvikelserapport.
• Vi för alltid dagbok egenkontroll på samtliga våra uppdrag.

Miljöpolicy - ISO 14001

Vi utför ventilationsarbeten. Våra största miljöpåverkan sker genom transporter och uppkomst av restprodukter och avfall.
• Vi ska ständigt arbeta för att förbättra vårt miljöarbete så långt det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.
• Vi ska arbeta med god marginal till gällande lagstiftning.
• Vi ska ständigt pröva vår verksamhet utifrån kretsloppstanken.
• Vi ska förebygga och kontinuerligt minska miljöpåverkan genom utveckling av våra produkter, tjänster och tillverkningsprocesser.
• Vi ska vid vår bedömning av affärspartners betrakta aktivt miljöarbete som en merit.
• Genom utbildning, kontinuerlig dialog och information ska de anställda hållas medvetna om sitt miljöansvar och kunna påverka miljöarbetet i positiv riktning.